Zapraszamy na prezentację wideo, jak uzyskać pozwolenie na broń.

Film pokzauje nam jak w obecnym stanie prawnym uzyskać skutecznie i szybko pozwolenie na broń palną.Ile osób posiada broń palną w Polsce?

Według oficjalnych, policyjnych statystyk wydanych pozwoleń na broń palną w Polsce, liczba wynosi łącznie 424680 (stan na dzień 31 grudnia 2016). Te same statystyki podają, że w zeszłym roku wydano 13822 nowych pozwoleń na broń. Największy udział w krzewieniu strzelectwa w naszym kraju mają myśliwi, strzelcy sportowi oraz kolekcjonerzy. Pomimo wydawałoby się wysokich liczb, w Polsce na 100 mieszkańców przypada jedynie 1,3 sztuki broni, co plasuje nas na szarym końcu Europy i czyni z Polski jedno z najbardziej rozbrojonych państw świata.

Z drugiej jednak strony, można zauważyć, że w Polsce ma miejsce swoisty boom strzelectwa. Koła łowieckie rozrastają się dynamicznie, a PZSS (Polski Związek Strzelectwa Sportowego) ze sporym opóźnieniem wydaje patenty strzeleckie i licencje sportowe, co ewidentnie świadczy o tym, że Polacy chcę strzelać i mieć broń w swoim posiadaniu. 

Kto może otrzymać pozwolenie na broń?

Szczegółowe przesłanki określa Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, podstawowe warunki to:

- ukończenie 21 lat 
- posiadanie miejsca stałego pobytu w Polsce (obywatelstwo polskie)
- brak zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej
- brak uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych
- niekaralność (brak wyroku skazującego za przestępstwa umyślne i nieumyślne przeciwko zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)

Teoretycznie zatem każdy dorosły, niekarany, zdrowy na ciele i umyśle Polak może otrzymać pozwolenia na broń? Tak, pod warunkiem jednak, że przedstawi ważną przyczynę posiadania broni oraz nie stanowi zagrożenia dla siebie, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego.

Do jakiego celu możesz ubiegać się o broń palną?

Ustawa określa 8 celów posiadania broni palnej. Można ją posiadać do:

1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych;

W Polsce najbardziej popularne są pozwolenia do celów łowieckich, sportowych oraz kolekcjonerskich, droga do ich uzyskania jest odmienna i zróżnicowana pod kątem kosztów oraz procedur, w ostatnim punkcie przedstawimy kroki, jakie są niezbędne do złożenia wniosku na broń i uzyskania pozwolenia.

Cel sportowy

1. Wstąpienie do klubu strzeleckiego (koszt wpisowego i składki rocznej około 300-500 zł). Konieczne jest odbycie 3 miesięcznego stażu oraz określona (w regulaminie klubu) ilość treningów strzeleckich w obecności Instruktora. Staż może być zakończony egzaminem kompetencyjnym, oceniającym zdolności bezpiecznej obsługi broni oraz znajomość procedur i dyscyplin strzeleckich.

2. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu na Patent Strzelecki. Zgłoszenie na egzamin wysyła w naszym imieniu Klub, do którego należymy. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne zdanie egzaminu potwierdza opanowanie przez nas umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz kompetencje do uprawiania sportów strzeleckich. Zdobycie patentu (w pełnej wersji) umożliwia uprawianie sportu strzeleckiego w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba. Koszt patentu to około 500 zł (wraz z badaniami).

Więcej informacji na temat pytań egzaminacyjnych znajdziesz na stronie:

https://www.bron.pl/wiedza/bron-palna-i-amunicja/przykladowe-pytania-na-egzaminie-na-patent-strzelecki 

3. Po otrzymaniu patentu strzeleckiego, mamy możliwość wystąpienia o licencję PZSS, która uprawnia nas do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim. Licencja sportowa wydawana jest na rok kalendarzowy i wymaga corocznego odnawiania. Do przedłużenia licencji, konieczne jest uczestnictwo w zawodach (minimum 8 startów w 3 dyscyplinach*). Koszt wydania licencji to 75 zł.
* W przypadku gdy patent strzelecki obejmuje 3 dyscypliny strzeleckie: pistolet, strzelba, karabin.

4. Aktywny udział w zawodach, pozwala w szybki sposób zgromadzić pokaźną liczbę startów. Starty w zawodach według ustawy nie są wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na broń do celów sportowych. Stanowią jednak rzeczowy argument dla WPA przy staraniu się o większą ilość jednostek.

5. Następnym krokiem będzie wystąpienie do macierzystego Klubu sportowego o zaświadczenie potwierdzające nasze członkostwo. Dokument ten jest przesłanką wymienioną w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpuje "ważne przyczyny posiadania broni".

6. Badania lekarskie to ostatni etap przed złożeniem wniosku do WPA. Wykaz lekarzy uprawnionych do tego typu badań dostępny jest na stronie WPA. Czeka nas spotkanie z psychologiem, psychiatrą, okulistą oraz lekarzem orzecznikiem. Badania ważne są przez 2 miesiące, należy o tym pamiętać w momencie zbierania kompletu dokumentów i składania wniosku. Łączny koszt badań lekarskich to 500-600 zł.

7. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów to ostatni etap w drodze starania się o pozwolenia na broń. We wniosku musimy przedstawić cel oraz ilość broni, którą chcemy otrzymać do uprawiania sportu strzeleckiego. Ustawa nie wymaga od nas wyszczególniania rodzajów broni, jednak przedstawienie naszych potrzeb wraz z opisem konkurencji, w których zamierzamy startować może pozytywnie wpłynąć na ilość przyznanych nam jednostek.

Wymagane dokumenty:

1. Ksero patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu)
2. Ksero licencji (oryginał do wglądu)
3. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego/ stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
4. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
5. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
6. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta 
7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.
9. Wykaz zawodów, w których braliśmy udział (opcjonalnie)

Do wniosku o pozwolenie warto również dołączyć prośbę o wydanie dodatkowego dokumentu, tzw. "Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni". Dokument umożliwia wypożyczenie broni od klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia. Koszt to zaledwie 10 zł.

Istnieje również opcja ubiegania się o dodatkowe pozwolenie, tj. na broń sportową do celów kolekcjonerskich. W takim wypadku, należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim. Obydwa wnioski, o pozwolenia na broń do celów sportowych oraz pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich możemy zawrzeć w jednym dokumencie. Takie rozwiązanie umożliwia otrzymanie pozwoleń na większą ilość broni, np. 6 sztuk do celów sportowych oraz 10 sztuk do celów kolekcjonerskich. W takim przypadku należy uiścić podwójną opłatę skarbową, tj. 484 zł.

Dokumenty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub doręczyć osobiście. Drogą decyzji administracyjnej nasz wniosek powinien być rozpatrzony w przeciągu 30 dni, w międzyczasie WPA może wystąpić o przedstawienie startów z zawodów lub inne wyjaśnienia, np. szczegółowe wyjaśnienie ilości wnioskowanej broni.

Czeka nas również wizyta Dzielnicowego, który przeprowadzi z nami rozmowę oraz tzw. wywiad środowiskowy, o czym warto powiadomić wcześniej rodzinę i sąsiadów.

Więcej informacji na temat mozliwości uzyskania pozwolenia do celów sportowych znajdziesz na stronie:

https://www.bron.pl/wiedza/bron-palna-i-amunicja/pozwolenie-na-bron-sportowa

Cel kolekcjonerski

1. Pierwszym krokiem będzie zapisanie się do Stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, można to wykonać nawet bez wychodzenia z domu poprzez internet. Koszty od 0-200 zł. Nie musimy również zdawać patentu strzeleckiego, posiadać licencji (choć warto go mieć) i brać udziału w zawodach. Wystarczy sama przynależność do Stowarzyszenia, co jest wymogiem formalno-prawnym w celu uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

2. Drugim etapem jest nauka bezpiecznej obsługi broni, celnego strzelania oraz dobra znajomość przepisów z zakresu Ustawy o broni i amunicji. Stowarzyszenia organizują kursy przygotowawcze, ułatwiające zarówno merytoryczne, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu przed Policją. Warto również spędzić minimum kilkanaście godzin na strzelnicy pod okiem Instruktora, który nauczy nas podstaw bezpiecznego i celnego strzelania.

3. Egzamin przed Policją to obowiązkowy element w drodze starania się o pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Na egzamin składa się sprawdzenie bezpiecznej i prawidłowej obsługi broni (rozkładanie/składanie, zabezpieczenie/odbezpieczanie, ocena i usuwanie zacięć), sprawdzian strzelecki (strzelania do tarczy) oraz egzamin teoretyczny. Najbardziej istotnymi aspektami egzaminu są znajomość i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa związanych z bronią, wiedza z zakresu przepisów prawnych UoBiA, umiejętności obsługi różnych rodzajów broni oraz poprawne wyniki strzeleckie. Koszt egzaminu to 1150 zł. 

4. Badania lekarskie to ostatni etap przed złożeniem wniosku do WPA. Wykaz lekarzy uprawnionych do tego typu badań dostępny jest na stronie WPA. Czeka nas spotkanie z psychologiem, psychiatrą, okulistą oraz lekarzem orzecznikiem. Badania ważne są przez 2 miesiące, należy o tym pamiętać w momencie zbierania kompletu dokumentów i składania wniosku. Łączny koszt badań lekarskich to 500-600 zł.

5. Po zdanym pozytywnie egzaminie i badaniach lekarskich, podobnie jak w przypadku procedury na broń do celów sportowych, składamy wniosek oraz komplet dokumentów. We wniosku należy określić ilość jednostek oraz w rzeczowy sposób wyjaśnić naszą chęć kolekcjonowania broni, podstawą prawną jest oczywiście udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
3. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta 
5. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

Dokumenty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub doręczyć osobiście. Drogą decyzji administracyjnej nasz wniosek powinien być rozpatrzony w przeciągu 30 dni. 

Czeka nas również wizyta Dzielnicowego, który przeprowadzi z nami rozmowę oraz tzw. wywiad środowiskowy, o czym warto powiadomić wcześniej rodzinę i sąsiadów.

Więcej informacji na temat warunków uzyskania pozwolenia do celów kolekcjonerskich znajdziesz na stronie:

https://www.bron.pl/wiedza/bron-palna-i-amunicja/pozwolenie-na-bron-do-celow-kolekcjonerskich

Cel łowiecki

1. Warunkiem wstąpienia do Koła Łowieckiego jest ukończenie 18 roku życia. Po złożeniu wniosku do regionalnego koła łowieckiego, odbywamy pracochłonny i kosztowny 12-miesięczny staż. W czasie stażu bierzemy aktywny udział w życiu koła łowieckiego, są to najczęściej czynności związane z gospodarką łowiecką, nagonki, strzelania oraz szkolenia uzupełniające wiedzę na temat łowiectwa. Kolejnym, obowiązkowym etapem jest zdanie egzaminu.

2. Egzamin dla kandydatów na członków PZŁ składa się z 3 części: pisemnej, ustnej oraz egzaminu strzeleckiego. Sprawdzeniu poddawana jest nasza wiedza tycząca bezpieczeństwa podczas polowania, praktyczne umiejętności strzeleckie oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa i posługiwania się bronią.

3. Po zdanym egzaminie, konieczne jest złożenie deklaracji w PZŁ oraz wpisowe w wysokości 960 zł. Zarząd wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz legitymację myśliwską, która stanowi podstawę prawną do ubiegania się o pozwolenia na broń do celów łowieckich. Wstąpienie do koła łowieckiego to koszt około 500 zł.

4. Kolejne kroki są niemal identyczne jak w dwóch powyższych sytuacjach, po pomyślnym przejściu badań, składamy wniosek oraz komplet wymaganych dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania
2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
3. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta 
5. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich

Osoby, które nie ukończyły 21 roku życia są zobowiązane do załączenia wniosku z PZŁ (na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji) o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich.

We wniosku powinny zostać zawarte informacje o celu wydania pozwolenia oraz rodzaju i ilości broni. Egzamin PZŁ upoważnia do starania się o broń gładkolufową oraz z lufą gwintowaną. 

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać pozwolenie na broń palną?

We wszystkich opisanych przypadkach WPA powinno nam udzielić odpowiedzi w przeciągu 30 dni. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej o wydaniu pozwolenia na broń, konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o wydanie promes umożliwiających zakup broni. Koszt jednostkowy to 17 zł, promesy są obecnie wydawane bezterminowo. Po zakupie broni mamy tylko 5 dni na jej rejestrację na WPA. Wniosek o rejestrację możemy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Warto pamiętać, że w momencie zakupu broni powinniśmy już posiadać atestowane urządzenie klasy S1 do przechowywania broni. Po zakupie pierwszej broni możemy spodziewać się wizyty Dzielnicowego, który zweryfikuje czy broń jest należycie przechowana, tj. czy szafa/ sejf posiada atest S1.