Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

‹‹ powrót do wiedzy

 

 

O ile posiadając pozwolenie na broń palną do celów sportowych możemy kupić broń bez możliwości prowadzenia ognia ciągłego, o tyle posiadacz pozwolenia kolekcjonerskiego ma możliwość zakupu również broni samoczynnej. Co to oznacza w praktyce?

Możliwość posiadania pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinów samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Kolekcjoner może zatem mieć w swojej kolekcji pistolet samopowtarzalny PPSz-41 (potocznie pepesza), karabin powtarzalny Mauser 98, a także karabin samopowtarzalny AK-74N. Z broni kolekcjonerskiej możemy oczywiście legalnie strzelać na strzelnicy i posiadać amunicję do niej. Nie możemy jednak broni kolekcjonerskiej nosić (załadowanej) możemy jednak się z nią przemieszczać (bez wpiętego magazynka).

 

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną kolekcjonerską

Droga do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich jest zbliżona do tej w przypadku pozwolenia sportowego.

Pierwszym krokiem do kolekcjonerstwa broni, który należy obowiązkowo wykonać to wstąpienie do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Możemy dołączyć do lokalnego lub ogólnopolskiego stowarzyszenia. Zgłoszenie zazwyczaj wysyłamy pocztą, coraz częściej również mailem lub przez formularz na stronie, co eliminuje nawet konieczność wychodzenia z domu.

Nasze udokumentowane członkostwo, zgodnie z ustawą o broni i amunicji spełnia warunek "ważnej przyczyny posiadania broni".

Jaki jest koszt wstąpienia do stowarzyszenia? W wielu przypadkach wstąpienie i członkostwo może być darmowe (np. Braterstwo.eu) lub mieścić się w granicach 100-300 zł.

Statutowym obowiązkiem członka stowarzyszenia strzeleckiego o charakterze kolekcjonerskim jest zazwyczaj szeroko rozumiana popularyzacja broni palnej, sportów strzeleckich, strzelectwa oraz kolekcjonerstwa.

Musimy również zadbać o własną edukację. Warto zatem przez kilka miesięcy (dla laików tematu) odbywać regularne treningi na strzelnicy pod okiem instruktora. Musimy bowiem przyswoić procedury bezpieczeństwa, poznać obsługę manualną kilku popularnych jednostek broni oraz nauczyć się podstaw strzelania, w stopniu umożliwiającym nam zdanie egzaminu przed Policją. Oprócz umiejętności praktycznych, niezbędne będzie szczegółowe zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji oraz odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

Koszty przygotowania są trudne do oszacowania, dla niektórych wystarczy zaledwie kilka wizyt (300-500 zł) innym będzie potrzebne min. 10 treningów (ok. 1000 zł).

 

Egzamin

Egzamin, który będziemy zdawać przed komisją WPA jest trudny, warto się do niego naprawdę rzetelnie przygotować merytorycznie i praktycznie. Koszt niestety nie jest niski, wynosi 1150 zł, poprawka będzie kosztować dodatkowo 575 zł.

Pierwsza część egzaminu składa się z części teoretycznej (10 pytań) obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Na tej części „oblewa” niestety największa ilość osób.

Przykładowe zestawy pytań dostępne są w sieci, warto również pobrać na smartphone aplikację NTS Quiz, która pomaga w przygotowaniu do teoretycznej części egzaminu.

Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładania, składania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania, usuwania niesprawności) oraz sprawdzian strzelecki. W tej części kluczowe jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, słuchanie oraz wykonywanie komend prowadzącego strzelania. W drugiej kolejności liczy się uzyskanie określonego skupienia i celności. Pamiętajmy, strzeleckie BHP przede wszystkim!

 

Badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, podobnie jak w każdym przypadku starania się o pozwolenia na broń, czeka nas wizyta u lekarza.

Na stronie każdego WPA można znaleźć listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia tego typu badań. Koszt wynosi około 400-600 zł w zależności od regionu kraju.

Czeka nas spotkanie z psychologiem (matryce Ravena) oraz test psychologiczny IQ, rozmowa z psychiatrą, okulista (pole widzenia, postrzeganie 3D oraz ogólne badanie wzroku), decyzję końcową podejmuje lekarz orzecznik, wydający opinię dla WPA. Zazwyczaj wszystkie badania można przejść w ciągu 1-2 dni.

Ostatnim etapem jest zebranie kompletu dokumentów, musimy zatem przygotować:

1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
3. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta
5. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

We wniosku określamy ilość broni, o którą występujemy, jako ważną przyczynę do jej posiadania przedkładamy "zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim". Warto odpowiednio argumentować deklarowaną ilość broni, zwykle jednak przy staraniu się o 10 sztuk broni, wniosek nie napotyka żadnych opóźnień.

Decyzja administracyjna powinna do nas dotrzeć w przeciągu miesiąca czasu.

 

Promesy

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej, pozostaje nam złożenie wniosku o wydanie promes, czyli "talonów" umożliwiających legalny zakup broni. Promesy wydawane są bezterminowo, możemy zatem od razu wystąpić o wydanie wszystkich (koszt jednej promesy to 17 zł) lub każdorazowo, przed planowanym zakupem broni.

Po zakupie pierwszej broni, konieczna jest jej bezwzględna rejestracja w WPA w przeciągu 5 dni. Podczas ewidencji pierwszej jednostki broni otrzymamy legitymację posiadacza broni.

 

Podsumowanie głównych kosztów:

Członkostwo w klubie: od 0-300 zł
Treningi strzeleckie: 300-1000 zł
Egzamin policyjny: 1150 zł (poprawkowy 575 zł)
Badania lekarskie: 400-600 zł
Opłata skarbowa: 242 zł
Koszt 10 promes: 170 zł