Nóż od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w codziennym życiu, pomagając w wielu sytuacjach przeżyć, przygotować posiłek czy zbudować schronienie. Obecnie w codziennym życiu kojarzy się nam z podróżnikiem, harcerzem, wędkarzem, myśliwym, czyli środowiskami od lat kojarzonymi z narzędziem jakim jest nóż.
W ostatnich dniach poseł Arkariusz Mularczyk - PIS złożył wniosek nowelizacji ustawy o broni i amunicji, który w podstawowym swym założeniu może godzić w podstawowe wolności obywatelskie.

Projekt ma brzmienie:
Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do broni białej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret piąty, zabronione jest jedynie jej posiadanie w miejscu publicznym. Dozwolone jest posiadanie takiej broni w miejscu publicznym, jeżeli okoliczności wskazują, że jest to uzasadnione realizacją celu zgodnego z prawem.”;

2) w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a dodaje się tiret piąty w brzmieniu:
„-wszelkich innych przedmiotów mających charakter broni ofensywnej, z wyjątkiem noży o jednej krawędzi roboczej i długości ostrza poniżej 8 cm,”.

Niestety projektodawca nie sprecyzował podstawowych pojęć takich jak „broń ofensywna”, „cel zgodny z prawem”. W efekcie ustawa pozwoli w praktyce zarówno na aresztowanie i skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, uczciwego obywatela (wędkarz, harcerz, survivalowiec jadący komunikacją publiczną) jak i łatwe jej ominięcie przez bandytów (śrubokręt - jest nie mniej zabójczy a pozwala łatwo znaleźć „uzasadnienie realizacją celu zgodnego z prawem”)

Firma KOLTER w trosce o bezpieczeństwo i możliwość realizacji pasji naszych klientów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tej nowelizacji.
Obywatelski sprzeciw wobec projektowi zmian ustawy o broni i amunicji:

http://www.facebook.com/pages/N%C3%B3%C5%BC-To-Narz%C4%99dzie/204165896288487

http://ntn.knives.pl/