Bron.pl - sklep internetowy z bronią

Koszyk 0
0,00 zł

Practical Pellet Pistol - Praktyczny Pistolet Pneumatyczny.

‹‹ powrót do wiedzy

 

Practical Pellet Pistol (Praktyczny Pistolet Pneumatyczny) to ćwiczenia, które łączą szybkość i celność strzelania. Zaliczenie toru polega na wypełnieniu postawionych zadań w dowolnym stylu przez ostrzeliwanie celów w dowolnym momencie (jeśli tylko są widoczne) i wykonanie tego w możliwie jak najkrótszym czasie. 

PPP z założenia ma być odpowiednikiem IPSC dla pistoletów napędzanych nabojami CO2 , w związku z tym zostały użyte nazwy i określenia anglojęzyczne, takie jak w przepisach IPSC. Dla ułatwienia, nazwy i komunikaty zostały spolszczone i dopuszcza się używania zarówno polskich, jak i angielskich nazw i komunikatów.

Podstawy:
1. Wyjaśnienie terminologii 
2. Zasady bezpieczeństwa 
3. Zasady dotyczące broni 
4. Klasy broni 
5. Osprzęt strzelecki 
6. Cele strzeleckie 
7. Tory strzeleckie 
8. Komunikacja na strzelnicy 
9. Przebieg zawodów 
10. Metryczki 
11. Punktacja 
12. Dyskwalifikacje 
13. Odwołania 

1. Wyjaśnienie terminologii:
W niniejszym regulaminie będą używane następujące skróty: 
SL: Shooter Line (linia strzelca) - linia ograniczająca pole, po którym
może poruszać się zawodnik 
SB: Shooter Box (pole startowe) - miejsce, w którym zawodnik rozpoczyna
przebieg toru 
AOF: Angle of Fire (Kąt bezpieczeństwa) - kąty bezpieczeństwa
ograniczające strefę ostrzału 
RM: Range Master (Kierownik zawodów) - szef zawodów, nadzoruje
bezpieczeństwo i przebieg zawodów 
RO: Range Officer (Kierownik grupy) - osoba zajmująca się nadzorem nad
konkretnym torem 
SO: Security Officer (Strażnik bezpieczeństwa) - osoba pilnująca
przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
SA: Safety Area (Strefa bezpieczeństwa) - strefa bezpieczeństwa 
USM: Un-Safety Managment - postąpienie wbrew zasadom bezpieczeństwa
skutkujące dyskwalifikacją 
PT: Penalty Target (Cel zakazany, Zakładnik) - typ tarczy 
A, B, C: Alfa, Beta, Charlie - nazwy pól punktowanych na tarczy 
Miss (Pudło) - brak trafienia 

2. Zasady bezpieczeństwa:

a. Obowiązkowo, wszyscy uczestnicy muszą używać okularów ochronnych. 
b. Zabrania się manipulowania bronią na całym obszarze strzelnicy
(wyjmowania z kabury lub pokrowca, czyszczenia, ładowania CO2 itd.) z
wyjątkiem strefy SA. 
c. Zabrania się ładowania magazynków lub śrutów do broni w strefie SA. 
d. Pozostawiania na słońcu nabojów CO2. 
e. Wchodzenia na tor bez zgody RO/RM. 
f. Przekraczania AOF podczas pokonywania toru. 
g. Na torze, bez pozwolenia RO/RM, następujące czynności są zakazane: 
* Wyciąganie broni bez pozwolenia. 
* Trzymanie broni bez pozwolenia. 
* Ładowanie broni na torze bez pozwolenia. 
* Trzymanie palca na spuście. < 
* Strzelanie w powietrze z lub bez amunicji. 
* Trzymanie pistoletu odbezpieczonego. 
* Zakładanie/zdejmowanie naboju z gazem (CO2). 
* Celowanie pistoletem poza wyznaczony obszar.
h. W strefie SA zabronione jest USM: 
* Ładowanie pistoletu. 
* Strzelanie amunicją. 
* Chowanie pistoletów niezabezpieczonych. 
* Pozostawianie broni i amunicji bez nadzoru. 
i. Zabronione jest poruszanie się po torze z dodatkowymi nabojami CO2. 

Naruszenie którejkolwiek z zasad bezpieczeństwa jest traktowane jako USM. 

3. Zasady dotyczące broni:

a. Z wyjątkiem strefy SA i uczestniczenia w wykonaniu przebiegu toru broń
musi bezwzględnie pozostawać w kaburze w stanie rozładowanym (bez amunicji)
i zabezpieczona 
b. Dopuszcza się tylko pistolety i rewolwery strzelające śrutem w kalibrze
4,5 mm (.177) i napędzane nabojami CO2. 
c. Zabrania się używania pistoletów CO2 służących do strzelań tarczowych,
posiadających anatomiczne rękojeści przylegające do ręki, obejmujące dłoń
itd. 
d. Pistolety CO2 posiadające stałe (wewnętrzne) magazynki będą dopuszczane
(lub nie) do zawodów na podstawie decyzji RM podjętej przed zawodami. 

4. Klasy broni:

a. Klasa REWOLWER - rewolwery z lufami o długości do 4" oraz pistolety z
magazynkami systemu Umarexa, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi;
pierwszy załadowany do broni magazynek może mieć załadowane maksymalnie 8
sztuk śrutu 
b. Klasa STANDARD - pistolety z magazynkami w rękojeści bez limitu
pojemności magazynka i bez względu na typ amunicji (Diabolo, BB's), z
mechanicznymi przyrządami optycznymi 
c. Klasa OPEN - broń z klasy Rewolwer z lufą dłuższą niż 4" oraz broń z
klasy Rewolwer i Standard z innymi niż mechaniczne przyrządami celowniczymi
(kolimatory, lunety itd.), z zamontowanymi kompensatorami, wydłużonymi
lufami, tłumikami, celownikami laserowymi itd. 
d. Nie dopuszcza się używania broni pozwalającej strzelać ogniem ciągłym. 
e. Nie dopuszcza się używania dołączanych kolb lub innych uchwytów. 

5. Osprzęt strzelecki:

a. Strzelec musi posiadać kaburę biodrową (nie dopuszcza się kabur udowych i
na szelkach), która po włożeniu broni zasłania kabłąk i język spustowy oraz
uniemożliwia wypadnięcie broni podczas poruszania się. O dopuszczeniu kabury
decyduje RM. 
b. Strzelec powinien posiadać futerały/kabury mocowane do paska, także pozwalające
na przenoszenie dodatkowych magazynków. RM/RO może warunkowo dopuścić
przenoszenie magazynków w innych miejscach (np. kieszeń).

6. Cele strzeleckie:

a. Tarcze papierowe - zgodne z załącznikiem do regulaminu, z trzema polami
punktowanymi 
b. Cele wielokrotne - tarcza plastikowa (lub z innego materiału) o kształcie
kwadratu 10x10 cm lub okręgu o średnicy 10 cm, wykonana tak, żeby trafienie
z pistoletu/rewolweru z odległości 4 metrów spowodowało jej przewrócenie
(nie muszą to być cele automatyczne). 
c. Stop Disk - cel kończący przebieg, okrągły, o średnicy nie mniejszej niż
10 cm. 
d. tarcze Penalty Target - utrudnienia na torze, tarcze punktowane ujemnie. 

7. Tory strzeleckie:

a. Shoot Off - długość: 8 lub 16 strzałów (ze zmianą magazynka), cele 
ostrzeliwane z jednego bądź więcej SB; tylko do celów wielokrotnych 
b. praktyczne - długość: do 8 lub do 20 strzałów (ze zmianami magazynka),
cele ostrzeliwane z terenu ograniczonego SL; cele papierowe i wielokrotne;
możliwe wymuszenie zmian magazynka 

8. Komunikacja na strzelnicy (dopuszcza się używanie polskich określeń na
poszczególne zwroty):

a. Range is hot (Strzelnica zajęta) - ogłoszenie rozpoczęcia strzelania;
przed tym komunikatem RO nakazuje opuszczenie toru i po sprawdzeniu, że
nikogo na nim nie ma ogłasza początek strzelania 
b. Range is clear (Strzelnica wolna) - po zakończeniu przez zawodnika
przebiegu toru, sprawdzeniu rozładowania broni i jej zabezpieczenia, RO
ogłasza koniec przebiegu; po tej komendzie tor jest bezpieczny 
c. Load and make ready (Ładuj i przygotuj broń) - komunikat dla zawodnika
stojącego w SB pozwalający na załadowanie broni i przygotowanie się do
startu 
d. Are you ready? (Czy jesteś gotowy?) - pytanie, czy strzelec jest już
przygotowany do startu; należy potwierdzić lub zaprzeczyć np. skinieniem
głowy 
e. Stanby (Uwaga) - po tej komendzie RO ma maksymalnie 4 sekundy do wydania
komendy startu 
f. Go (Start) - komenda startowa, moment rozpoczęcia przebiegu toru i
mierzenia czasu 
g. If you are finished, unload and show clear (Jeśli ukończyłeś, rozładuj
broń i przedstaw do inspekcji) - po zakończeniu przebiegu RO ogłasza tę
komendę, czeka aż zawodnik rozładuje broń, sprawdza rozładowanie broni 
h. If clear, hammer down, holster (Jeśli broń rozładowana - spuść kurek, do
kabury) - po sprawdzeniu broni, RO zezwala na spuszczenie kurka i włożenie
broni do kabury 
i. Stop - komenda RO, która nakazuje bezwzględne przerwanie strzelania; broń
należy trzymać wycelowaną w bezpieczne miejsce (kulochwyt, ziemia), palec
poza kabłąkiem spustowym; komenda używana w przypadku naruszenia zasad
bezpieczeństwa 

9. Przebieg zawodów:

a. Przed zawodami, na odprawie, zawodnicy zostają zapoznani z ilością i typem
torów, minimalną ilością strzałów potrzebnych do ukończenia zawodów, poznają
osoby wyznaczone na RM, RO i SO i zostają podzieleni na grupy z przydziałem
jednego RO na grupę. Otrzymują również metryczki startowe. 
b. Poszczególne grupy rozpoczynają zawody na różnych torach i przechodzą
kolejno wszystkie tory (np. 8 torów, 4 grupy: gr 1 - od 1 do 8 toru, gr. 2 -
od 2 do 1, gr 3. - od 3 do 2 toru, gr. 4 - od 4 do 3 toru) 
c. Przed rozpoczęciem każdego toru RO odczytuje opis toru zawierający opis
toru, ilość celów, zadań do wykonania, wymaganą minimalną liczbę
strzałów, AOF itd. Po odczytaniu, zawodnicy mają czas na zapoznanie się z
wyglądem toru - wszelkie pytania należy kierować do RO. 
d. Po zapoznaniu się z torem, RO ogłasza listę porządkową startujących.
Wywołuje pierwszego zawodnika, komendą "Range is hot" ogłasza rozpoczęcie
strzelania - przed tą komendą wszyscy zawodnicy muszą opuścić tor. 
e. Zawodnik zajmuje miejsce w SB zgodnie z opisem toru. 
f. Na komendę RO "Load and make ready" zawodnik - jeśli opis toru nie
stanowi inaczej - ładuje magazynek do broni i przygotowuje się do startu. Po
tej komendzie zawodnikowi nie wolno się ruszyć się z miejsca bez
wcześniejszej zgody i aprobaty RO - inaczej będzie to traktowane jako
wykroczenie. 
g. Następnie RO pyta "Are you ready?" - jeśli nie usłyszy odpowiedzi
negatywnej, ogłasza komunikat "Standby" i w ciągu maksymalnie 4 sekund
wydaje komunikat startowy "Go!", uruchamiając jednocześnie stoper. 
h. Po komendzie do startu zawodnik ostrzeliwuje cele zgodnie z opisem toru
(lub dowolnie, jeśli opis nie ogranicza przebiegu). Za zakończenie przebiegu
uznaje się trafienie w Stop Disk lub wykonanie czynności kończącej przebieg
zgodnie z opisem toru. 
i. Po zakończeniu przebiegu, zawodnik czeka na RO, który wydaje komendę "If
you are finished, unload and show clear" i po sprawdzeniu broni zawodnika mówi
"Clear, hammer down, holster". 
j. W momencie, kiedy broń zawodnika znajdzie się w kaburze, przebieg uważa
się za zakończony. 
k. RO ogłasza "Range is clear" i następuje zliczanie punktów, ustawianie
celów wielokrotnych, zaklejanie bądź wymiana tarcz. 
l. Po zliczeniu punktów zawodnik podpisuje metryczkę i można przystąpić do
startu kolejnego zawodnika. 
m. Po starcie ostatniego zawodnika grupa przenosi się na kolejny tor. 

10. Metryczki:

a. Metryczki zawierają: 
* imię i nazwisko zawodnika 
* nazwę broni 
* określenie klasy startowej broni 
* dla każdego z torów - miejsca do opisania ilości trafień, braku
trafień, procedur, sum punktów, sum kar, czasu przebiegu, współczynnika
trafień i wartości punktowej toru oraz miejsce na podpis zawodnika 
* miejsca do opisania wyniku końcowego
b. Po wypełnieniu metryczkę należy przekazać swojemu RO 

11. Punktacja:

a. na torach typu Shoot Off: 
* klasy Rewolwer i Standard: cel wielokrotny - 5 punktów, Stop Disk -
5 punktów 
* klasa Open: cel wielokrotny - 4 punkty, Stop Disk - 4 punkty 
b. na torach praktycznych: 
* klasa rewolwer i Standard: pola tarczy odpowiednio (punkty): A - 5,
B - 4, C - 2, cel wielokrotny - 5 punktów, Stop Disk - 5 punktów 
* klasa Open: pola tarczy odpowiednio: A - 5, B - 3, C - 1, cel
wielokrotny - 4 punkty, Stop Disk - 4 punkty
c. Procedury (kary): 
* Miss - -5 punktów 
* nieostrzelanie celu - -5 punktów oraz -5 za każdy Miss na
nieostrzelanym celu 
* strzelanie niezgodne z opisem - -5 punktów za każdy błędny strzał 
* trzymanie broni niezgodnie z opisem toru - -5 punktów za każdy
oddany strzał niezgodny z opisem toru 
* przekroczenie SL podczas ostrzeliwania celu - -5 punktów za każdy
strzał oddany zza SL 
* przekroczenie SL podczas dobiegania do celu (skrócenie drogi) - -5
punktów 
* falstart - -5 punktów i ponowne rozpoczęcie przebiegu toru 
* ostrzelanie Stop Disk przed ostrzelaniem innych celów - -10 punktów
d. obliczanie punktacji: 
* pomiar czasu do 1-szego miejsca po przecinku 
* zsumowanie punktów (tarcze, cele wielokrotne itd.) i odjęcie sumy
kar (procedury, PT); wynik dzielimy przez czas, aby uzyskać współczynnik
trafień (dokładność do 2-go miejsca po przecinku) 
* zawodnik z najwyższym współczynnikiem otrzymuje 100% punktów a
pozostali zawodnicy są klasyfikowani wg. stosunku swojego współczynnika do
zwycięzcy toru.
e. Zawodnicy, u których różnica punktów i procedur daje wynik ujemny,
otrzymują za tor 0 punktów i współczynnik o tej samej wartości. 
f. Punktacja zawodów z podziałem na klasy: sumujemy współczynniki z każdego
toru i dzielimy przez liczbę torów; zawodnik z najwyższym współczynnikiem
końcowym otrzymuje 100% punktów, pozostali są klasyfikowani wg. stosunku
swojego współczynnika do zwycięzcy zawodów. 

12. Dyskwalifikacje:

a. Za naruszenie zasad bezpieczeństwa. 
b. Za strzał przypadkowy: 
* powyżej określonych AOF 
* ponad kulochwytem 
* w ziemię w promieniu 2 metrów od zawodnika z wyjątkiem ostrzeliwania
tarczy papierowej 
* strzał oddany podczas ładowania lub rozładowywania broni 
* strzał oddany podczas zmiany magazynka 
* strzał oddany podczas usuwania zacięcia 
* strzał oddany na skutek ruchu, z wyjątkiem rzeczywistego
ostrzeliwania celów
c. Za niebezpieczne obchodzenie się z bronią, a w szczególności za: 
* manipulowanie bronią w miejscach innych niż SA lub tor po
zezwoleniu przez RO 
* skierowanie lufy ponad dopuszczone AOF 
* upuszczenie broni podczas przebiegu toru 
* skierowanie broni w stronę swojego ciała 
* posiadanie załadowanej broni w sytuacji innej niż po komendzie RO 
* podnoszenie upuszczonej broni (broń upuszczona musi być podniesiona
przez RO, który po sprawdzeniu i skontrolowaniu broni umieści ją w kaburze
lub torbie zawodnika)
d. Za niesportowe zachowanie 
e. Za stosowanie środków zakazanych (alkohol, narkotyki, inne środki
odurzające) 
f. Za niestosowanie się do poleceń SO 

13. Odwołania:

a. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zawodnik nie zgadza się z
decyzją RO, należy: 
* zgłosić zażalenie do RO i RM niezwłocznie po zakończeniu przebiegu
toru 
* niepodpisywać metryczki za dany tor
b. RM, razem z RO zawodnika zgłaszającego zażalenie, rozstrzygają spór. 
c. Decyzję ogłasza RM i jest ona nieodwołalna. 
d. W ramach odwołania można uzyskać: 
* powtórzenie przebiegu 
* anulowanie procedury 
* albo uznanie werdyktu RO.
e. Po zakończeniu odwołania należy zastosować się do decyzji RM i podpisać
metryczkę.

Podsumowanie:
a. Zamysłem PPP jest połączenie ruchu i celności strzelania z maksymalnym
naciskiem na względy bezpieczeństwa związane z posługiwaniem się bronią. 
b. Zawodnicy i wszystkie inne osoby biorące udział w zawodach PPP są
osobiście odpowiedzialne za zgodność swojego sprzętu z prawami
obowiązującymi na terenie kraju, w którym rozgrywane są zawody. 
c. Każda z osób biorących udział w zawodach jest osobiście odpowiedzialna za
wszelkie straty wynikające z niezachowania zasad bezpieczeństwa, powstałe
wypadki, urazy czy wypadki śmiertelne. 

Autor: Artur Ignaczak