Na jakiej podstawie wiatrówki można posiadać bez zezwoleń?

‹‹ powrót do wiedzy

 

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 52/04, poz. 525


W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J (art.8).

Wobec powyższego - wiatrówki i pozostałe urządzenia o energii kinetycznej poniżej 17 Jouli NIE SĄ bronią pneumatyczną, więc na ich zakup nie jest potrzebne zezwolenie ani nie jest konieczna ich rejestracja.


U S T A W A z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu. punkt 6

Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451

6) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"Art. 8. W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla
życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu
jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją
zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a
energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją
zastępujący przekracza 17 J."

Tak sformułowany artykuł oznacza, że wszystkie urządzenia nie spełniające powyższego warunku NIE SĄ BRONIĄ i na ich zakup nie jest wymagane zezwolenie, czy jakakolwiek rejestracja.