Co to jest Field Target (strzelectwo terenowe)?

‹‹ powrót do wiedzy

 

Dyscyplina Field Target ma swoje korzenie w Anglii, gdzie istnieje zawód pest controller. Taka osoba zajmuje się odstrzałem szkodników i gryzoni, które w biosystemie wysp brytyjskich nadmiernie się rozmnażają. Szkodnikami są tam szczury, króliki, wiewiórki i inne gryzonie, a także ptactwo: sroki, gołębie i inne. Odstrzał tych zwierząt odbywa się właśnie z wiatrówek, gdyż zastosowanie broni palnej do tego celu uznano za nieodpowiednie.

W Polsce, a także w większości innych krajów europejskich, strzelanie z wiatrówek do zwierząt jest ZABRONIONE i jest ścigane z całą surowością wymiaru sprawiedliwości jako wykroczenie kłusownictwa lub znęcania się nad zwierzętami.

Pest control jednakowo zainspirował strzelców do wymyślenia symulacji takich polowań. Wymyślono więc figurki stalowe wiernie odwzorowujące wielkością kształtów małe zwierzęta. Owe figurki są wyposażone w specjalny mechanizm, który powoduje złożenie się figurki po trafieniu w małe kółko w samym jej środku, w tzw. killzone, zaś trafienie w sylwetkę poza killzone nie powoduje złożenia się figurki. Podczas zawodów, figurki rozmieszczone są na torze, na odległościach nieznanych strzelcowi.


Field Target dzieli się na kilka kategorii, z uwzględnieniem różnic w sprzęcie i przebiegu konkurencji:

Przepisy obowiązujące zawodnika FT
FT – Field Target to sportowe strzelanie do sylwetek przewracających się po trafieniu w określoną strefę.


Przebieg zawodów:

1.
Zawody zaczynają się odprawą, na której omawiane są zasady bezpieczeństwa i przepisy. Tylko zawodnicy biorący udział w odprawie będą dopuszczeni do uczestnictwa w konkurencji.

2.
Po odprawie losowane są 2 - 4 osobowe zespoły zawodników, podawany jest numer stanowiska, od którego grupa zaczyna strzelanie. Znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów jest potwierdzana podpisem na liście startowej przez każdego uczestnika zawodów.

3.
Bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze i wszyscy muszą się stosować do reguł:

* - nigdy nie kierujemy lufy w stronę innej osoby ani własnego ciała (np. stopy), dotyczy to także rozładowanych i zabezpieczonych karabinków;
* - nigdy nie rozluźniamy zasad bezpieczeństwa, karabinek traktujemy zawsze jak załadowany i gotowy do strzału;
* - lufa karabinka musi być zawsze skierowana w ziemię, z wyjątkiem momentu oddania strzału na stanowisku;
* - nie wolno ładować karabinka w innej sytuacji, jak tuż przed oddaniem strzału, a karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty magazynek i być w stanie wskazującym na rozładowanie;
* - w czasie przyjmowania pozycji strzeleckiej zawsze dbaj o skierowanie wylotu lufy w stronę celu, a w przypadku problemów przy zajęciu pozycji lub po strzelaniu można poprosić współzawodników o pomoc w bezpiecznym użytkowaniu karabinka;
* - czekając na swoją kolejkę strzelania, karabinki układamy na linii strzelania obok stanowisk z lufą skierowaną w stronę celu; niedopuszczalne jest pozostawianie karabinków leżących na przejściu lub skierowanych lufą w stronę przechodzących/oczekujących zawodników;
* - w przypadku usłyszenia gwizdka lub słownego sygnału przerwania strzelania należy natychmiast przestać strzelać i rozładować karabinek lub wystrzelić bezpiecznie w ziemię, a następnie czekać na sygnał zezwalający na dalsze strzelanie - dwa sygnały dźwiękowe/gwizdki lub komenda głosem;
* - wykonujemy polecenia sędziów w kwestii bezpieczeństwa, czy uwag co do pozycji strzeleckiej na stanowisku i dbamy o to, żeby zawody odbywały się zgodnie z regulaminem i bezpieczeństwem wszystkich uczestników;
* - wątpliwości rozstrzyga sędzia główny zawodów - naruszenie przepisów bezpieczeństwa skutkuje upomnieniem, a kolejne dyskwalifikacją i usunięciem z terenu zawodów; rażące naruszenie przepisów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

4.
Przed wejściem na tor, zespoły udają się do punktu kontrolnego w celu pobrania i uzupełnienia kart startowych. Kontrola zgodności sprzętu z obowiązującymi przepisami może być przeprowadzona w punkcie kontroli przed zawodami oraz na torze strzeleckim w trakcie zawodów.

5.
Poruszanie się po torze polega na przechodzeniu z jednego stanowiska na kolejne wzdłuż linii strzelań oznaczonej taśmą lub wynikającej z elementów terenu. Strzelanie odbywa się tylko na stanowiskach oznakowanych dwoma palikami lub wyznaczonymi elementami terenu.

6.
Sylwetki mogą być rozmieszczone nie bliżej niż 8 m i nie dalej niż 50 m. Strefy trafienia mają rozmiary 15, 25 lub 40 mm; trafienie skutkujące przewróceniem sylwetki oznacza zdobycie 1 punktu, w pozostałych przypadkach oznacza 0 punktów.

7.
Informacja o dopuszczalnych pozycjach strzeleckich dla danego celu umieszczona jest na tablicy informacyjnej. Stosuje się zapisy: pozycja stojąca, klęcząca i dowolna. W pozycji klęczącej nie można siedzieć na boku stopy, a nadgarstek ręki podtrzymującej karabinek nie może znajdować się na udzie. Karabinek musi znajdować się między palikami. Język spustowy nie może przekraczać linii strzelania, zaś wylot lufy musi ją przekraczać. Nie można wykorzystywać elementów terenu przy strzelaniu.

8.
Obowiązuje limit czasowy. Czas liczy się od momentu spojrzenia w celownik - tyle minut bez przerwy, ile jest celów na stanowisku. Oddanie strzału po komendzie „Czas stop.” oznacza 0 punktów.

9.
Zespół rozpoczyna zawody od wyznaczonego stanowiska, strzelając w kolejności rosnącej (aż do celu z najwyższym numerem), po czym kontynuuje od celu z numerem 1. Na stanowisku obowiązuje kolejność według numeru celu.

10.
Po ostrzelaniu wszystkich celów na wszystkich stanowiskach należy podpisać uzupełnioną kartę startową i zdać ją w punkcie kontrolnym.


Karty startowe:

* przed startem, każdy zawodnik wpisuje w swoją kartę startową model karabinka, kaliber i model celownika optycznego. Sędziowie mogą sprawdzać te dane podczas trwania zawodów i w przypadku niezgodności mają prawo zdyskwalifikować zawodnika.
* punktację za dany cel wpisuje się do karty po potwierdzeniu przez współzawodników; trafienie oznacza się ”1” lub „X”, w innych przypadkach „0”.
* tylko inne osoby z grupy mogą wypełniać kartę startową zawodnika. Zawodnik nie może dokonywać żadnych wpisów po rozpoczęciu zawodów. W przypadku błędnego wpisu inny zawodnik z grupy dokonuje stosownej korekty i składa podpis. Wpisy nieczytelne lub poprawiane własnoręcznie będą liczone jako 0 punktów.
* w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów można zastosować dogrywkę o 3 najwyższe miejsca.

Dogrywkę przeprowadza się na trzech wyznaczonych stanowiskach. Należy oddać strzały do dwóch celów na każdym stanowisku - w pozycji dowolnej, pozycji klęczącej i pozycji stojącej (seria 6 strzałów). Jeżeli po pierwszej serii zwycięzca nie zostanie wyłoniony, pozostaje kontynuowanie strzelania na dwóch następnych stanowiskach (tylko w pozycji klęczącej i stojącej - seria 4 strzałów). Jeżeli druga seria nie da rozstrzygnięcia, zawodnicy strzelają do wybranego celu w pozycji stojącej, na zmianę, do pierwszego błędu. W przypadku większej ilości zawodników o tej samej ilości punktów, dogrywka przebiega w ten sam sposób aż do momentu, kiedy zostanie jeden zawodnik. Drugie i trzecie miejsce ustala się zgodnie z kolejnością odpadania zawodników z dogrywki.

Dogrywki o dalsze miejsca nie organizuje się. Kolejność wyników od czwartego miejsca można ustalać przez liczenie punktacji od celu numer 1. Przegrywa zawodnik, który na karcie startowej pierwszy ma zaliczone chybienie – „0”.

Organizatorzy mają prawo sporządzać na karcie startowej wpisy dotyczące łamania regulaminu i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników zawodów.


Sprzęt:

* pomiar energii wylotowej pocisków może odbywać się tuż przed wejściem na tor, a także może wystąpić w trakcie zawodów i nie może wykazać wartości większej niż przewidziana dla danej kategorii sprzętowej, niezależnie od kalibru i rodzaju śrutu;
* nie wolno używać dwójnogów ani żadnych uprzęży spinających, dopuszcza się jedynie używanie pojedynczego pasa nośnego przypiętego do karabinka
* nie wolno używać dalmierzy, celowników laserowych i podobnych urządzeń pod żadnym pozorem. Każda osoba posiadająca takie urządzenie, poza organizatorami zawodów, zostanie poproszona o opuszczenie terenu strzelania. Użycie zabronionego urządzenia przez zawodnika skutkuje dyskwalifikacją tego zawodnika.


Klasy sprzętowe:

FT1 – karabinki pcp i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
FT2 – karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
FT3 - karabinki pcp i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 8J
FT4 - karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 10J

W przypadku małej ilości strzelców, klasy mogą być łączone (FT3+FT4;FT1+FT3;FT2+FT4 lub w jedną klasę „Otwartą”). Mogą być rozgrywane dodatkowe klasy - kobiety, juniorzy, kaliber 5,5 mm - pod warunkiem uczestnictwa więcej niż 5 zawodników. Decyzje w kwestii łączenia i dodawania klas podejmuje organizator zawodów.


Przepisy obowiązujące zawodnika HFT.

HFT – Hunting Field Target to sportowe strzelanie do sylwetek przewracających się po trafieniu w strefę.


Przebieg zawodów:

1.
Zawody zaczynają się odprawą, na której omawiane są zasady bezpieczeństwa i przepisy. Tylko zawodnicy biorący udział w odprawie będą dopuszczeni do uczestnictwa w konkurencji.

2.
Po odprawie losowane są 2 - 4 osobowe zespoły zawodników, podawany jest numer stanowiska, od którego grupa zaczyna strzelanie. Znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów jest potwierdzana podpisem na liście startowej przez każdego uczestnika zawodów.

3.
Bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze i wszyscy muszą się stosować do reguł:

* nigdy nie kierujemy lufy w stronę innej osoby ani własnego ciała (np. stopy ), dotyczy to także rozładowanych i zabezpieczonych karabinków;
* nigdy nie rozluźniamy zasad bezpieczeństwa, karabinek traktujemy zawsze jak załadowany i gotowy do strzału;
* lufa karabinka musi być zawsze skierowana w dół w ziemię z wyjątkiem momentu oddania strzału na stanowisku;
* nie wolno ładować karabinka w innej sytuacji jak tuż przed oddaniem strzału, a karabinki wielostrzałowe muszą mieć wyjęty magazynek i być w stanie wskazującym na rozładowanie;
* w czasie przyjmowania pozycji strzeleckiej zawsze dbaj o skierowanie wylotu lufy w stronę celu, a w przypadku problemów przy zajęciu pozycji lub po strzelaniu można poprosić współzawodników o pomoc w bezpiecznym użytkowaniu karabinka;
* czekając na swoją kolejkę strzelania, karabinki układamy na linii strzelania obok stanowisk z lufą skierowaną w stronę celu; niedopuszczalne jest pozostawianie karabinków leżących na przejściu lub skierowanych lufą w stronę przechodzących/oczekujących zawodników;
* w przypadku usłyszenia gwizdka lub słownego sygnału przerwania strzelania należy natychmiast przestać strzelać i rozładować karabinek lub wystrzelić bezpiecznie w ziemię, a następnie czekać na sygnał zezwalający na dalsze strzelanie - dwa sygnały dźwiękowe/gwizdki lub komenda głosem;
* wykonujemy polecenia sędziów w kwestii bezpieczeństwa, czy uwag co do pozycji strzeleckiej na stanowisku i dbamy o to, żeby zawody odbywały się zgodnie z regulaminem i bezpieczeństwem wszystkich uczestników;
* wątpliwości rozstrzyga sędzia główny zawodów - naruszenie przepisów bezpieczeństwa skutkuje upomnieniem, a kolejne dyskwalifikacją i usunięciem z terenu zawodów; rażące naruszenie przepisów skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

4.
Przed wejściem na tor, zespoły udają się do punktu kontrolnego w celu pobrania i uzupełnienia kart startowych. Kontrola zgodności sprzętu z obowiązującymi przepisami może być przeprowadzona w punkcie kontroli przed zawodami oraz na torze strzeleckim w trakcie zawodów.

5.
Poruszanie się po torze polega na przechodzeniu wzdłuż taśmy nazywanej dalej linią strzelań, strzelanie odbywa się tylko na stanowiskach oznakowanych palikiem/znacznikiem trwale przymocowanym do terenu lub obiektu. Musi on być dotykany jakąś częścią ciała lub karabinka. Przemieszczanie palika/znacznika i świadome oddawanie strzału bez kontaktu z palikiem skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

6.
Sylwetki mogą być rozmieszczone nie bliżej jak 8 m i nie dalej jak 41 m. Strefy trafienia mają rozmiary od 15 do 45 mm; trafienie skutkujące przewróceniem sylwetki oznacza zdobycie 3 punktów; odgłos trafienia potwierdzony przez współzawodników bez przewrócenia celu oznacza 1 punkt zaś chybienie 0 punktów.

7.
Dopuszczalne są wszystkie pozycje z wyjątkiem pozycji siedzącej, siedzenia na boku stopy i siedzenia na elementach terenu. W pozycji klęczącej, nadgarstek ręki podtrzymującej karabinek nie może znajdować się na udzie. Język spustowy nie może przekraczać linii strzelania, zaś wylot lufy musi ją przekraczać. Można wykorzystywać wszystkie elementy terenu przy strzelaniu, oprócz tabliczki z oznakowaniem numeru stanowiska i numerami celów.

8.
Organizator zawodów może wprowadzić limit czasowy, jeżeli uważa, że usprawni to przebieg konkurencji ze względu na dużą liczbę startujących. Czas liczy się od momentu spojrzenia w celownik - tyle minut bez przerwy, ile jest celów na stanowisku. Oddanie strzału po komendzie „Czas stop!” oznacza 0 punktów.

9.
Zespół rozpoczyna zawody od wyznaczonego stanowiska, strzelając do celów w kolejności rosnącej (do celu z najwyższym numerem), po czym kontynuuje od celu z numerem 1. Na stanowisku obowiązuje kolejność według numeru celu.

10.
Po ostrzelaniu wszystkich celów, na wszystkich stanowiskach należy podpisać uzupełnioną kartę startową i zdać ją w punkcie kontrolnym.


Karty startowe:

* przed startem każdy zawodnik  wpisuje w swoją kartę startową model karabinka, kaliber, model celownika optycznego, nastawę powiększenia i obiektywu. Sędziowie mogą sprawdzać te dane podczas trwania zawodów i w przypadku niezgodności mają prawo zdyskwalifikować zawodnika.
* punktację za dany cel wpisuje się do karty po potwierdzeniu przez współzawodników.
* tylko inne osoby z grupy mogą wypełniać kartę startową zawodnika. Zawodnik nie może dokonywać żadnych wpisów po rozpoczęciu zawodów. W przypadku błędnego wpisu, inny zawodnik z grupy dokonuje stosownej korekty i składa podpis. Wpisy nieczytelne lub poprawiane własnoręcznie będą liczone jako 0 punktów.
* w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów można zastosować dogrywkę o 3 najwyższe miejsca. Zawodnicy strzelają wtedy do trzech celów z pozycji leżącej, klęczącej i stojącej. W przypadku braku rozstrzygnięcia, strzelanie trwa do pierwszego chybienia. Strzał za 0 punktów eliminuje zawodnika z dogrywki. Kolejność miejsc od 4 w dół może być ustalona przez dogrywkę lub przez liczenie punktacji od celu numer 1. Przegrywa ten zawodnik, który pierwszy nie przewróci sylwetki lub w systemie liczenia punktów pierwszy ma 1 lub 0 na karcie startowej.
* organizatorzy mają prawo dokonywać na karcie startowej wpisów dotyczących łamania regulaminu i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników zawodów.


Sprzęt:

* pomiar energii wylotowej pocisków może odbywać się tuż przed wejściem na tor, a także może wystąpić w trakcie zawodów i nie może wykazać wartości większej niż przewidzianej dla danej kategorii sprzętowej niezależnie od kalibru i rodzaju śrutu;
* dopuszczalne jest używanie karabinków z osadami fabrycznymi i nietypowymi;
* karabinki z obniżoną poniżej spustu częścią osady i obniżoną stopką są dopuszczone, ale te elementy nie mogą dotykać bezpośrednio terenu w pozycji leżącej;
* nie wolno używać dwójnogów i dodatków, takich jak: hak, palm-rest i innych demontowanych urządzeń zmieniających geometrię osady;
* nie wolno używać dodatkowych urządzeń celowniczych oprócz podstawowego celownika, nie wolno używać poziomic, wskaźników wiatru (mogą być zaklejone jeśli są zamocowane trwale);
* nie wolno używać pasa nośnego do strzelania, służy on tylko i wyłącznie do przenoszenia karabinka między stanowiskami;
* można używać dowolnego standardowego celownika optycznego, jednak wszystkie ustawienia (wyzerowanie, nastawa obiektywu, powiększenie, podświetlenie) muszą być dokonane przed oddaniem strzału do pierwszego celu i nie zmieniane dla pozostałych celów na torze. Jeśli użyte jest podświetlenie, musi być ono włączone przed pierwszym celem i wyłączone dopiero po oddaniu strzału do ostatniego celu na torze. Nie wolno używać przesłon na obiektywie, a zakrywki podczas strzelania muszą być w pozycji otwartej. Użycie lasera jest zabronione. Zawodnik, który dokona jakichkolwiek zmian nastaw celownika jest dyskwalifikowany.
* poduszki strzeleckie mogą być użyte tylko do zabezpieczenia kolana w pozycji klęczącej, ewentualnie jako podkładka do pozostawienia karabinka w przerwie w strzelaniu. Nie można podkładać poduszki poniżej kolana;
* nie wolno używać dalmierzy i podobnych urządzeń pod żadnym pozorem. Każda osoba  posiadająca takie urządzenie, poza organizatorami zawodów, zostanie poproszona o opuszczenie terenu strzelania. Użycie ww. urządzeń przez zawodnika skutkuje dyskwalifikacją i zakazem startów w kolejnych zawodach.


Klasy sprzętowe:

HFT1 – karabinki pcp i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
HFT2 – karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 16,3J
HFT3 - karabinki pcp i bezodrzutowe wystrzeliwujące śrut o energii do 8J
HFT4 - karabinki z odrzutem wystrzeliwujące śrut o energii do 10J

Minimalna ilość zawodników startujących w danej klasie to 5 osób. W przypadku mniejszej ilości strzelców, klasy mogą być łączone (HFT3+HFT4;HFT1+HFT3;HFT2+HFT4 lub w jedną klasę „Otwartą”)

Mogą być rozgrywane dodatkowe klasy - kobiety, juniorzy, kaliber 5,5 mm - pod warunkiem uczestnictwa więcej niż 5 zawodników.

Decyzje w kwestii łączenia i dodawania klas podejmuje organizator zawodów.


Materiał pochodzi ze strony www.pfta.pl