infolinia34 / 310 60 00

801 440 450

TWÓJ KOSZYK

0 prod. za 0,00zł

wszystkie kategorie

Jak uzyskać pozwolenie na broń ?

Jak uzyskać pozwolenie na broń ?

Zasada wydawania pozwolenia na broń  została określona w ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (teks jednolity dz. U. Z 2012 r., poz. 576). Z godnie z zapisem  wyżej wymienionej ustawy, pozwolenie na broń palną wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względ na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej a właściwą komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z powoleniami na broń jest Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.  Wniosek może byc złożony osobiście w WPA lub za pośrednictwem poczty.  Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń wskazując w nim:
·    cel, w jakim ma być wydane pozwolenie,
·    rodzaj broni, o jaką się ubiega,
·    liczbę egzemplarzy broni,
·  oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.                                                                           

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
· Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1  pkt 2-4 ustawy,  i potwierdzające, że może ona dysponować bronią   (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576).
·    Zdjęcia formatu: 3x4 cm.  -  2 szt.
·   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. za wydanie pozwolenia - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).

Organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi  ważną przyczynę posiadania broni.
Za ważną przyczynę posiadania broni, uważa się w szczególności:

W przypadku broni palnej do celów sportowych:
·    udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
·    posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
·    posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego.
W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich:
·    udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.         
W przypadku broni palnej do celów pamiątkowych:
·    udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
W przypadku broni palnej do celów łowieckich:
·    posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
W przypadku broni palnej do ochrony osobistej:
·    stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
· Nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich).
·  Z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
·    Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
·    Uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych..
·    Nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
·    Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
·  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·    skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
·    przeciwko życiu i zdrowiu,
·    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Integralną częścią prowadzonego przez Policję postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń, a przeprowadza go komisja składająca się,  z co najmniej trzech członków. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a w sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych - z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

Egzamin składa się z dwóch części:
·  teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,
·  praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
·    znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni   i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
·    znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, a warunkiem jego zdania jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 10 pytań.
Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu, która przeprowadza się na strzelnicy, obejmuje:
·    sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
· sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
·    przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

W przypadku niezaliczenia egzaminu:
·    części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
· części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

Obowiązują następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:
·    ochrony osobistej - 500 zł,
·    sportowych - 800 zł,
·    kolekcjonerskich - 1000 zł,
·    pamiątkowych - 400 zł,
·    szkoleniowych - 1000 zł,
·    innych - 600 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
Wydanie pozwolenia na broń.
Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się:
·    cel, w jakim zostało wydane,
·    rodzaj broni,
·    liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Nabywca broni  jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.Pozwolenie na broń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest bezterminowe jednakże organ Policji cofa obligatoryjnie lub może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ustawy o broni,  a mianowicie:
·    Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:
·    nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7,
·    należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6,
·    naruszyła obowiązek zawiadomienia Policji o utracie broni, o którym mowa w art. 25.
·   przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
·   Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.
·  Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:
·     obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,
·  obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5,
·   obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26,
·     zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32,
·     wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa   w art. 38,
·     zasady, o której mowa w art. 45,
·     zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

Nabycie broni:
Nabyć broń na terenie kraju można w dwojaki sposób:
·     zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń,
·  dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym obrót bronią i amunicją.